เทอร์มินัล 

เทอร์มินอล (terminal)

หรือแผงต่อสายไฟ ใช้เชื่อมต่อสายไฟตามจุดต่างๆ ที่ต้องการ