กระดาษฉนวนไฟฟ้า 

      กระดาษฉนวนไฟฟ้า

          ไมล่าร์ฟิล์ม (Polyester Film)  ใช้ในงาน
  มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นร่องฉนวน และเป็นแบบสำหรับ
  พิมพ์งาน มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนต่อแรงฉีก
  ขาด และหักงอเข้ารูปได้

          กระดาษ DMD   ใช้ในงานมอเตอร์ไฟฟ้าเป็น
  ร่องฉนวน  มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ประกอบไป
  ด้วยวัสดุ
3 ชั้น สามารถทนความร้อนได้  130 - 155
  องศาเซลเซียส

          โนเม็กซ์ (NOMEX)  ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิด
  ต่างๆ เช่น หม้อแปลง มอเตอร์ และเครื่องกำเนิด
  ไฟฟ้า
มีคุณสมบัติเป็นฉนวนทางไฟฟ้าสูง ทนต่อแรง
  ฉีกขาด การถลอกจากการขูดขีด สามารถหักงอเข้า
  รูปได้  ทนความร้อนได้สูงถึง
220 °C สามารถใช้งานร่วมกับ
  น้ำยาวานิช ทั่วไปได้ดี และยังคงความเป็นฉนวนได้แม้อยู่ใน  สภาวะที่มีความชื้นสูง